تعرفه دوم دسترسي واگن ها در سال 91 از مورخ 16/9/91
 
باسمه تعالي
959/ص200-8/9/1391
مديريت محترم شركتهاي حمل و نقل ريلي ...

سلام عليكم

احتراماً، به استناد مصوبه شماره 3640- 6/9/91 هيات مديره محترم راه آهنو موافقت وزير محترم راه وشهر سازي طي نامه شماره 3655/ص- 7/9/91 تعرفه دسترسيانواع واگنهاي ملكي و تعرفه حمل ونقل واگنهاي راه آهني از مورخ16/9/91 به شرح ذيل تعيين ميگردد .

تعرفه دسترسي واگنهاي لبهبلند، شن كش، لبه كوتاه، مخزندار حامل مواد نفتي و غير نفتي، مسطح، ويژه حمل خودرو، ويژه حمل گاز مايع، ويژهحمل سود سوز آور، واگنهاي مسقف ويژه حمل پودر آلومينيوم ، فله بر و بونكردارهمچنين تعرفه حمل با واگنهاي راه آهني به شرح جدول ذيل مي باشد .

رديف موضوع فشارمحوري مجاز دريك مسير كامل تعرفه دسترسي هر محور كيلومتر باردار(ريال) تعرفه دسترسي هر محور كيلومتر خالي(ريال)
1 تعرفه دسترسي پايه ( واگنهاي لبه بلند وشنكش ) 20تن 4306.3 1436
22.5تن 5088 1697.6
2 تعرفه دسترسي واگنهاي 6 محوره 20تن 4698.3 1566.1
22.5تن 5481.4 1827.1
3 تعرفه دسترسي واگنهاي مخزندار حامل مواد نفتي و غير نفتي 20تن 4306.3 1436
22.5تن 5088 1697.6
4 واگنهاي لبه كوتاه ، مسطح و نيز واگنهاي مسقف مخصوص حمل پودر آلو مينيوم و فله بر و بونكر دار 20تن 3190.6 1063.5
22.5تن 3771.1 1256.2
5 واگنهاي مسقف 20تن 2604.2 868.6
22.5تن 3077.3 1024.4
6 واگنهاي ويژه حمل گاز مايع 20 و 22.5تن 2233.8 745.1
7 واگنهاي ويژه حمل خودرو 20 و 22.5تن 2233.8 745.1
8 واگنهاي حامل كانتينرهاي معمولي ( لبه كوتاه ، مسطح ، 2 محوره و444 هزاري) 20 و 22.5تن 1990.4 663.4
واگنهاي 246 ، 252 ، 256 هزاري حامل كانتينر معمولي 20 و 22.5تن 1444.2 481.3
9 واگنهاي مخزندار ويژه حمل سود سوز آور 20تن 3506 1167.3
22.5تن 4141.4 1380.5
10 واگنهاي لبه بلند حامل مواد معدني و لبه كوتاه بصورت فله در مسير خواف – بندرعباس 20تن 3619 1206.8
22.5تن 4275.6 1426.6
11 تعرفه حمل واگنهاي لبه كوتاه ، مسطح ، لبه بلند ، مخزندار و مسقف راه آهني و واگنهاي پاكستاني حامل محمولات عادي و محمولات اداري راه آهن از قرار هر تن كيلومتر 503.9ريال
12 تعرفه حمل غلات، دانه هاي روغني
، گرانول، سيمان و گوگرد
با واگنهاي فله بر راه آهني
از قرار هر تن كيلومتر 355.8ريال بر اساس ظرفيت كمتر از 46 تن برمبناي 46 تن
و بيش از 46 تن وزن حقيقي محموله به استثنا سيمان و گوگرد كه
براساس ظرفيت كامل بارگيري واگن باشد
تبصره 1 : تعرفه حمل مواد معدني از معادن چادرملو ، چغارت ، رباط پشت بادام ، كارخانه گندله سازي اردكان ، سنگان ( خواف ) ، پيربكران ، بيشه در، مس سرچشمه ، گل گهر و معادن زغالسنگ بصورت فله با ساير واگنها در مسير رفت و برگشت ، براساس تعرفه واگنهاي لبه بلند ( رديف 1 جدول فوق ) مي باشد .

تبصره 2: تعرفه حمل مواد معدني از معادن فوق الذكر در تبصره 1 با استفاده از كانتينر بر اساس تعرفه دسترسي واگنهاي لبه كوتاه ( رديف 4 جدول فوق ) مي باشد .

تبصره 3 : تعرفه حمل مواد معدني بصورت فله و حمل با كانتينر از ساير مبادي ( بجز مبادي آورده شده در تبصره 1 ) با ساير واگنها ( بجز واگنهاي لبه بلند ) با توجه به شرايط بازار توسط اين معاونت تعيين ميگردد.

تبصره 4 : بار محوري مجاز دريك مسير مبدأ و مقصد بر مبناي حداقل بار محوري مجاز در طول مسير تعيين خواهد شد.

تبصره 5 : چنانچه در مسير رفت واگن حامل كانتينر باردار باشد ، مرجوع نمودن كانتينر خالي از مقاصد تخليه به عنوان كالا منظور نميگردد و تعرفه دسترسي واگن حامل كانتينر خالي بر مبناي محور كيلومتر واگن حامل كانتينر خالي محاسبه مي گردد

2- شركتهاي حمل ونقل ريلي بايستي قبل از انعقاد قرارداد با صاحبان كالا و يا كارگزاران حمل ونقل ريلي تأييديه هاي لازم را از اين معاونت از نظر ظرفيت محور ، امكان حمل وميزان بارگيري و تخليه و ساير تعهدات مرتبط با راه آهن اخذ نمايند.

3- تعرفه حمل در مسافت كمتر از 500 كيلومتر با اعمال 20 درصد افزايش نسبت به نرخهاي فوق الذكر مي باشد .معاون بهره برداري و سير و حركت
روابط عمومي
پيوند هاي مرتبط
فرصت هاي همكاري
اطلاعات تماس
آدرس: تهران، بالاتر از ميدان آرژانتين، بلوار آفريقا، ساختمان مركزي راه آهن كدپستي 1519630807 تلفن: 55121
کليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal