تعرفه دسترسي واگن ها در سال 90
 
باسمه تعالي

2863/ص-29/3/1390

مديريت محترم شركتهاي حمل و نقل ريلي ...

سلام عليكم

احتراماً،به­استناد مصوبه شماره2271-11/3/90 هيات مديره محترم راه آهن و موافقت سرپرست محترم وزارت راه و ترابري طي نامه شماره31633/11-24/3/90 دفتر وزارتي،تعرفه دسترسي انواع واگنهاي ملكي و تعرفه حمل ونقل واگنهاي راه آهني از مورخ 24/3/90به شرح ذيل تعيين مي گردد .

1- تعرفه دسترسي واگنها ي لبه بلند ، شن كش ، لبه كوتاه ، مسطح ، مخزندار حامل مواد نفتي و غير نفتي ، ويژه حمل گاز مايع ، ويژه حمل سود سوز آور، ويژه حمل خودرو ، مسقف ويژه حمل پودر آلومينيوم و فله بر و همچنين تعرفه حمل با واگنهاي راه آهني به شرح جدول ذيل اعلام ميگردد:

 
رديف موضوع فشارمحوري مجاز دريك مسير كامل تعرفه دسترسي هر محور كيلومتر باردار(ريال) تعرفه دسترسي هر محور كيلومتر خالي(ريال)
1 تعرفه دسترسي پايه ( واگنهاي لبه بلند ، شنكش ، مخزندار حامل مواد نفتي و غير نفتي ) مسير 20تن 2895.2 965.4
مسير 5/22 تن 3420.5 1141.3
2 واگنهاي 6 محوره مسير 20تن 3040 1013.7
مسير 5/22 تن 3591.5 1198.4
3 واگنهاي لبه كوتاه ، مسطح و نيز واگنهاي مسقف مخصوص حمل پودر آلو مينيوم و فله بر مسير 20تن 2412.5 804.2
مسير 5/22 تن 2851.5 949.8
4 واگنهاي مسقف ملكي مسير 20تن 2058.6 686.6
مسير 5/22 تن 2432.6 809.8
5 واگنهاي ويژه حمل گاز مايع كليه مسيرها 1689 563.4
6 واگنهاي ويژه حمل خودرو كليه مسير ها 1689 563.4
7 واگنهاي حامل كانتينرهاي معمولي غير رسوبي ( لبه كوتاه ، مسطح ، 2 محوره و444 هزاري) كليه مسيرها 1384.6 461.5
واگنهاي 246 ، 252 ، 256 هزاري حامل كانتينر معمولي غير رسوبي 1004.6 334.8
8 واگنهاي حامل كانتينرهاي معمولي رسوبي ( لبه كوتاه ، مسطح ، 2 محوره و444 هزاري) كليه مسيرها 1664.3 461.5
واگنهاي 246 ، 252 ، 256 هزاري حامل كانتينر معمولي رسوبي 1206.2 334.8
9 واگنهاي مخزندار ويژه حمل سود سوز آور مسير 20تن 2651 882.6
مسير 22.5 3131.5 1043.8
10 تعرفه حمل واگنهاي مسقف راه آهني از قرار هرتن كيلومتر 257.6 براساس ظرفيت كامل بارگيري
11 تعرفه حمل واگنهاي لبه كوتاه ، مسطح ، لبه بلند ، و مخزندار راه آهني و واگنهاي پاكستاني حامل محمولات عادي و محمولات اداري راه آهن ازقرار هر تن كيلومتر 381 ريال
12 تعرفه حمل غلات ، دانه هاي روغني ، گرانول ، سيمان و گوگرد با واگنهاي فله بر راه آهني از قرار هرتن كيلومتر 269 ريال بر اساس ظرفيت كمتر از 46 تن بر مبناي 46 تن و بيش از 46 تن وزن حقيقي محموله به استثناء سيمان و گوگرد كه بر اساس ظرفيت كامل بارگيري واگن تعيين مي گردد .

تبصره 1 : تعرفه حمل مواد معدني از معادن چادرملو ، چغارت ، رباط پشت بادام ، سنگان ، كارخانه گندله سازي اردكان ، پيربكران ، مس سرچشمه ، گل گهر ،و معادن زغالسنگ بصورت فله با ساير واگنها بر اساس تعرفه واگنهاي لبه بلند مي باشد .

تبصره 2: تعرفه حمل مواد معدني از معادن فوق الذكر در تبصره 1 با استفاده از كانتينر بر اساس تعرفه دسترسي واگنهاي لبه كوتاه مي باشد .

تبصره 3 : بار محوري مجاز دريك مسير مبدأ و مقصد بر مبناي حداقل مجاز در طول مسير تعيين خواهد شد.

تبصره 4 : چنانچه در مسير رفت واگن حامل كانتينر باردار باشد ، مرجوع نمودن كانتينر خالي از مقاصد تخليه به عنوان كالا منظور نميگردد و تعرفه دسترسي واگن حامل كانتينر خالي بر مبناي محور كيلومتر واگن حامل كانتينر خالي محاسبه ميگردد .

تبصره 5: تعرفه دسترسي واگنهاي لبه بلند حامل مواد معدني در مسير خواف- بندر عباس مطابق تعرفه دسترسي واگنهاي لبه بلند در مصوبه شماره 4216- 4/5/89 ميباشد

2- شركتهاي حمل ونقل ريلي بايستي قبل از انعقاد قرارداد با صاحبان كالا و يا كارگزاران حمل ونقل ريلي تأييديه هاي لازم را از اين معاونت از نظر ظرفيت محور ، امكان حمل وميزان بارگيري و تخليه و ساير تعهدات مرتبط با راه آهن اخذ نمايند.

3 - تعرفه حمل در مسافات كمتر از پانصد كيلومتر با اعمال 20 درصد افزايش نسبت به نرخهاي فوق الذكر مي باشد

لذا خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق دستور اقدام لازم معمول فرمايندمعاون بهره برداري و سير و حركت
روابط عمومي
پيوند هاي مرتبط
فرصت هاي همكاري
اطلاعات تماس
آدرس: تهران، بالاتر از ميدان آرژانتين، بلوار آفريقا، ساختمان مركزي راه آهن كدپستي 1519630807 تلفن: 55121
کليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal