مبدامقصدمسافتنوع قطارقیمت بلیتمالکشماره قطارروزهای حرکتساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
مبدامقصدمسافتنوع قطارقيمت بليتشركتشماره قطار از مبداروز حركتساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)968000رجا372همه روزه06:0014:05
تهرانمشهد926صبا اتوبوسي572000رجا318همه روزه09:4522:10
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)968000رجا376همه روزه11:5520:15
تهرانمشهد926لوكس چهار تخته توس926000رجا334همه روزه14:4500:55
تهرانمشهد926لوكس چهار تخته اكسپرس962000رجا334همه روزه14:4500:55
تهرانمشهد926شش تخته کویر680000جوپار330همه روزه15:5001:55
تهرانمشهد926شش تخته لوکس مهتاب740000مهتاب سير جم350همه روزه16:0502:25
تهرانمشهد926درجه يك شش تخته كوثر705500ريل سير كوثر370یکروز در میان16:5002:50
تهرانمشهد926چهارتخته پلور سبز1011500رجا380یکروز در میان16:5002:50
تهرانمشهد926شش تخته پارسی620000رجا380یکروز در میان16:5002:50
تهرانمشهد926پرستو875000بن ریل332یکروز در میان17:1003:10
تهرانمشهد926چهار تخته سیمرغ962000رجا336همه روزه17:5504:05
تهرانمشهد926پنج ستاره ويژه فدك2054000 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926پنج ستاره بيزنس فدك1736000 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926پنج ستاره اكونومي فدك1486500 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926پنج ستاره فدك با عصرانه1200000 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926پنج ستاره بیزنس+ هتل5 ستاره کوثر ناب41290000ریل پرداز نوآفرین346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد9265ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره شاکر2400000ریل پرداز نوآفرین346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926پنج ستارهاکونومی + هتل 5 ستاره سی نور3355000ریل پرداز نوآفرین346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926چهارتخته ویژه نور1094000نورالرضا366همه روزه19:4506:05
تهرانمشهد926چهار تخته vip نور1395500نورالرضا366همه روزه19:4506:05
تهرانمشهد926زندگي با شام ويژه1950000رجا320همه روزه20:2506:50
تهرانمشهد926زندگي با شام1577000رجا320همه روزه20:2506:50
تهرانمشهد926زندگي با عصرانه1337000رجا320همه روزه20:2506:50
تهرانمشهد926چهارتخته پلور سبز1011500رجا320همه روزه20:2506:50
تهرانمشهد926غزال بنیاد1036000بن ریل340همه روزه21:2007:45
تهرانمشهد926غزال بنياد(vip)1224500بن ريل340همه روزه21:2007:45
تهرانمشهد926درجه یک چهار تخته سروش875000بن ریل316یکروز در میان20:4507:10
تهرانمشهد926چهار تخته لوکس سپهر944000رجا368یکروز در میان21:5508:00
تهرانمشهد926لوکس چهار تخته غدیر944000ریل ترابر سبا348همه روزه22:1508:15
تهرانمشهد926چهار تخته vip غدیر1314000ریل ترابر سبا348همه روزه22:1508:15
تهرانمشهد926درجه یک چهار تخته سروش875000بن ریل360یکروز در میان23:3009:35
تهرانمشهد926چهار تخته سبز962000رجا338همه روزه23:5009:55
تهرانسمنان228اتوبوسي(صبا)85000رجا952همه روزه15:0017:45
تهرانخواف870شش تخته پارسی651500رجا356یکروز در میان12:5001:50
تهرانطبس1323لوكس شش تخته پارسي740000رجا358يكروز در ميان12:5003:50
تهرانطبس1323چهار تخته پلور سبز1035500رجا358يكروز در ميان12:5003:50
آزادورمشهد333اتوبوسي صبا151000رجا970همه روزه04:4008:55
طبسمشهد586لوكس چهار نفري سفير286500بن ريل974يكروز در ميان20:4503:35
طبسمشهد586كوپه اي مبله سفير221500بن ريل974يكروز در ميان20:4503:35
طبسمشهد586اتوبوسي درجه يك سفير178000بن ريل974يكروز در ميان20:4503:35
اصفهانمشهد1484چهار تخته غزال1153000رجا580همه روزه15:1008:30
اصفهانمشهد1484چهار تخته ویژه نور1261000نورالرضا580همه روزه15:1008:30
اصفهانمشهد1484چهار تخته vip نورالرضا1561000نورالرضا580همه روزه15:1008:30
اصفهانمشهد1484چهار تخته ویژه نور1261000نورالرضا584همه روزه16:0010:25
اصفهانمشهد1484چهار تخته vip نورالرضا1561000نورالرضا584همه روزه16:0010:25
اصفهانمشهد1484لوكس چهار نفري غدير1435000ريل ترابر سبا584همه روزه16:0010:25
شيرازمشهد2000چهار تخته پلور سبز1273000رجا586يكروز در ميان15:3515:00
تبريزمشهد1662لوكس چهار تخته توس 1291000رجا480همه روزه14:2513:05
تبريزمشهد1662لوكس چهار تخته اكسپرس1369000رجا480همه روزه14:2513:05
تبريزمشهد1662چهار تخته خليج فارس1117000رجا488همه روزه21:0019:45
تبريزمشهد1662شش تخته ميلاد949000رجا488همه روزه21:0019:45
اهوازمشهد1742شش تخته لوكس مهتاب1105000مهتاب سير جم180همه روزه10:2512:35
اهوازمشهد1742شش تخته پارسي1261000رجا188همه روزه16:3019:25
اهوازمشهد1742چهار تخته پلور سبز1633000رجا188همه روزه16:3019:25
زنجانمشهد1241پنج ستاره ویژه فدک2478500ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:0507:25
زنجانمشهد1241پنج ستاره بیزنس فدک1823500ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:0507:25
زنجانمشهد1241پنج ستاره اکونومی فدک1720000ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:0507:25
زنجانمشهد1241پنج ستاره عصرانه و هتل شاکر2812500ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:0507:25
زنجانمشهد1241غزال بنیاد1387500بن ریل 490همه روزه16:0507:25
زنجانمشهد1241چهارتخته اكسپرس986000رجا482همه روزه21:2011:40
قزوينمشهد1070درجه يك شش تخته ميلاد776000رجا484يكروز در ميان22:1011:00
قزوينمشهد1070درجه يك چهار تخته خليج فارس819500رجا484يكروز در ميان22:1011:00
كرجمشهد967شش تخته پارسي717500رجا486همه روزه17:0504:30
كرجمشهد967چهار تخته پلور سبز957500رجا486همه روزه17:0504:30
كرجمشهد967چهار تخته ویژه نور1146500نورالرضا496يكروز در ميان21:4009:10
كاشانمشهد1213چهار تخته پلور سبز1022000رجا582يكروز در ميان15:3005:45
قممشهد1106لوكس شش تخته پارسي812000رجا184همه روزه11:2500:30
قممشهد1106پنج ستاره ويژه فدك 2337000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2006:35
قممشهد1106پنج ستاره بيزنس فدك 1700500ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2006:35
قممشهد1106پنج ستاره اكونومي فدك15985000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2006:35
قممشهد1106پنج ستاره فدك با عصرانه1432000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2006:35
قممشهد11065ستاره با عصرانه+ هتل چهار ستاره فردوسی2604000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2006:35
قممشهد1106سروش1152500بن ريل186همه روزه22:2011:20
قممشهد1106چهار تخته اكسپرس950000رجا186همه روزه22:2011:20
ملاير-اراكمشهد1353سروش1410500بن ريل182همه روزه13:1007:10
ملاير-اراكمشهد1353چهار تخته پلور سبز1377500رجا182همه روزه13:1007:10
يزدمشهد1679غزال ريل سير1068000ريل سير كوثر680یکروز در میان16:2506:20
يزدمشهد1679چهارتخته VIP کوثر1288500ريل سير كوثر680یکروز در میان16:2506:20
كرمانمشهد2031لوكس شش نفري728000جوپار780همه روزه13:1505:30
كرمانمشهد2031غزال بنياد1157000بن ريل780همه روزه13:1505:30
بندرعباسمشهد2409غزال ريل سير1339000ریل سیر کوثر880همه روزه13:4012:00
بندرعباسمشهد2409چهار تخته VIP کوثر1547000ريل سير كوثر880همه روزه13:4012:00
بندرعباسمشهد2409درجه يك خواب-تهويه دار1188500ريل سير كوثر880همه روزه13:4012:00
ساريمشهد 1052شش تخته پارسي771500رجا280یکروز در میان15:0005:45
ساريمشهد 1052چهار تخته پلور سبز1011500رجا280یکروز در میان15:0005:45
همدانمشهد1235چهار تخته پلور سبز1191500رجا192یکروز در میان17:3009:10
همدانمشهد1235شش تخته پارسي783500رجا192یکروز در میان17:3009:10
تهراناهواز816لوکس چهار تخته نگین813500ريل ترابر سبا132همه روزه13:4505:40
تهراناهواز816چهار تخته البرز837500رجا118همه روزه16:0507:45
تهراناهواز816لوکس چهار تخته نگین813500ريل ترابر سبا118همه روزه16:0507:45
تهرانخرمشهر937شش تخته لوکس مهتاب656000مهتاب سیرجم130همه روزه12:4007:25
تهرانانديمشك675شش تخته لوكس مهتاب553500مهتاب سيرجم150یکروز در میان18:2007:15
تهرانتبريز736چهار تخته خلیج فارس462500رجا432همه روزه16:0004:30
تهرانتبريز736شش تخته میلاد432500رجا432همه روزه16:0004:30
تهرانتبريز736درجه یک شش تخته تبدیلی 413500رجا432همه روزه16:0004:30
تهرانتبريز736شش نفره372500رعد430همه روزه19:1508:00
تهرانتبريز736درجه یک سهند516000رعد430همه روزه19:1508:00
تهرانمراغه607چهار تخته خليج فارس507000رجا422همه روزه20:3007:00
تهرانمراغه607شش تخته زاگرس303000رجا422همه روزه20:3007:00
تهرانزنجان315درجه یک اتوبوسی ماهان210000جوپار462همه روزه06:5511:20
تهرانزنجان315ارم222000رجا460همه روزه13:4018:30
تهرانميانه439اتوبوسي نگين275000ريل ترابر سبا450همه روزه06:0511:55
تهرانميانه439معمولی صندلی درجه دو202000رجا454همه روزه07:5014:00
تهرانميانه439اتوبوسي نگين275000ريل ترابر سبا452همه روزه15:1521:30
تهراناصفهان548]چهار تخته خلیج فارس473500رجا520یکروز در میان21:4004:40
تهراناصفهان548درجه یک شش تخته میلاد453000رجا520یکروز در میان21:4004:40
تهرانشيراز1074لوکس چهار تخته البرز800000رجا526یکروز در میان15:4506:45
تهرانشيراز1074چهارتخته پلور سبز938000رجا524همه روزه16:4008:25
تهرانشيراز1074نور1058000نورالرضا524همه روزه16:4008:25
تهرانيزد753پرديس تندرو478500رجا626همه روزه05:5512:10
تهرانيزد753پرديس تندرو478500رجا624همه روزه15:3021:30
تهرانیزد753لوکس 4نفری غدیر832500ریل ترابر سبا620همه روزه19:5003:55
تهرانيزد753اتوبوسي نگين417000ريل ترابر سبا620همه روزه19:5003:55
تهرانيزد753شش تخته مهتاب454500مهتاب سير جم620همه روزه19:5003:55
تهرانكرمان 1105غزال بنیاد1086500بن ریل722همه روزه17:1507:05
تهرانكرمان 1105لوكس شش نفري692000جوپار720همه روزه18:5509:05
تهرانزاهدان1658لوكس شش نفري871000جوپار724همه روزه11:2009:15
تهرانزاهدان1658لوکس 6 نفری877000رجا724همه روزه11:2009:15
تهرانزاهدان1658چهار تخته البرز1227500رجا724همه روزه11:2009:15
تهرانبندرعباس1483لوكس شش نفري800000جوپار820همه روزه12:2007:05
تهرانبندرعباس1483غزال بنياد1237500بن ريل822همه روزه13:1008:05
تهرانبندرعباس1483غزال بنياد(vip)1404500بن ريل822همه روزه13:1008:05
اصفهانزاهدان1103درجه یک شش تخته میلاد783500رجا534یک روز در هفته10:4504:10
اصفهانبندرعباس935چهار تخته البرز755000رجا532یکروز در میان14:2005:55
تهرانساري 354معمولي صندلي155000رجا218همه روزه07:2014:45
تهرانساري 354اتوبوسي123500رجا218همه روزه07:2014:45
تهرانگرگان497لوكس شش تخته پارسي364500رجا220همه روزه22:3009:05
تهرانگرگان497لوكس چهار نفري البرز490500رجا220همه روزه22:3009:05
تهرانگرگان497شش تخته نسیم364500رجا220همه روزه22:3009:05
تهرانفيروزكوه203درجه 2 اتوبوسي35000رجا202همه روزه04:3008:45
مشهدتهران926چهار تخته سبز962000رجا339همه روزه00:3510:50
مشهدتهران926پرديس (تندرو)968000رجا373همه روزه06:0513:55
مشهدتهران926صبا اتوبوسي572000رجا319همه روزه07:5519:20
مشهدتهران926پرديس (تندرو)968000رجا377همه روزه11:4019:50
مشهدتهران926شش تخته لوكس مهتاب740000مهتاب سير جم351همه روزه14:0000:25
مشهدتهران926پرستو875000بن ریل333همه روزه16:3002:25
مشهدتهران926درجه یک چهار تخته سروش875000بن ریل317همه روزه17:1003:25
مشهدتهران926لوکس چهار تخته غدیر944000ریل ترابر سبا349همه روزه17:3003:45
مشهدتهران926چهار تخته vip غدیر1314000ریل ترابر سبا349همه روزه17:3003:45
مشهدتهران926غزال بنياد1036000بن ريل341همه روزه16:2502:45
مشهدتهران926غزال بنياد(vip)1224500بن ريل341همه روزه16:2502:45
مشهدتهران926درجه يك شش تخته كوثر705500ريل سير كوثر371یکروز در میان17:1003:15
مشهدتهران926چهار تخته سیمرغ962000رجا337همه روزه18:4005:15
مشهدتهران926پنج ستاره ويژه فدك2054000 ريل پرداز نوآفرين347همه روزه19:0004:55
مشهدتهران926پنج ستاره بيزنس فدك1736000 ريل پرداز نوآفرين347همه روزه19:0005:35
مشهدتهران926پنج ستاره اكونومي فدك1486500 ريل پرداز نوآفرين347همه روزه19:0005:35
مشهدتهران926پنج ستاره فدك با عصرانه1200000 ريل پرداز نوآفرين347همه روزه19:0005:35
مشهدتهران926پنج ستاره بیزنس+ هتل5 ستاره کوثر ناب41290000ریل پرداز نوآفرین347همه روزه19:0005:35
12
مبداشماره قطارمالكمقصد