مبدامقصدمسافتنوع قطارقیمت بلیتمالکشماره قطارروزهای حرکتساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
مبدامقصدمسافتنوع قطارقيمت بليتشركتشماره قطار از مبداروز حركتساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد926پردیس سالنی1150000رجا372همه روزه05:3013:30
تهرانمشهد926پردیس سالنی1150000رجا374همه روزه05:4513:50
تهرانمشهد926پرستو1228500بن ریل354همه روزه07:3018:20
تهرانمشهد926صبا اتوبوسي585000رجا318همه روزه09:2522:40
تهرانمشهد926پردیس سالنی1150000رجا376همه روزه12:5521:15
تهرانمشهد926لوكس چهار تخته توس1100000رجا334همه روزه14:1001:00
تهرانمشهد926لوكس چهار تخته اكسپرس1142500رجا334همه روزه14:1001:00
تهرانمشهد926شش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه916000ریل سیر کوثر342یکروز در میان14:3001:20
تهرانمشهد926شش تخته کویر806500جوپار330همه روزه15:1002:20
تهرانمشهد926درجه یک اتوبوسی ماهان734500جوپار330همه روزه15:1002:20
تهرانمشهد926صبا اتوبوسی دو طبقه677500رجا380همه روزه15:5002:40
تهرانمشهد926چهار تخته پلور سبز1202000رجا370یکروز در میان16:1003:00
تهرانمشهد926شش تخته پارسی873000رجا370یکروز در میان16:1003:00
تهرانمشهد926شش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه878000مهتاب سیرجم350همه روزه16:4503:35
تهرانمشهد926درجه یک چهار تخته سروش1246000بن ریل316همه روزه17:5005:00
تهرانمشهد926شش تخته کویر806500جوپار332یکروز در میان18:3005:35
تهرانمشهد926درجه یک اتوبوسی ماهان734500جوپار332یکروز در میان18:3005:35
تهرانمشهد926چهار تخته سبز1142500رجا338همه روزه18:5005:55
تهرانمشهد926پنج ستاره ويژه فدك2058500 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه19:1006:25
تهرانمشهد926پنج ستاره بيزنس فدك1736000 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه19:1006:25
تهرانمشهد926پنج ستاره اكونومي فدك1486500 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه19:1006:25
تهرانمشهد926پنج ستاره فدك با عصرانه1200000 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه19:1006:25
تهرانمشهد926پنج ستاره بیزنس+ هتل5 ستاره کوثر ناب4359500ریل پرداز نوآفرین346همه روزه19:1006:25
تهرانمشهد9265ستاره اکونومی+ هتل سه ستاره شاکر2648500ریل پرداز نوآفرین346همه روزه19:1006:25
تهرانمشهد926پنج ستاره اکونومی + هتل 5 ستاره سی نور3587000ریل پرداز نوآفرین346همه روزه19:1006:25
تهرانمشهد926پنج ستاره اکونومی + هتل 2 ستاره دانشور2448500ریل پرداز نوآفرین346همه روزه19:1006:25
تهرانمشهد926چهار تخته لوکس سپهر1236500رجا368یکروز در میان19:4506:50
تهرانمشهد926زندگي با شام ويژه1884000رجا320همه روزه20:2507:35
تهرانمشهد926زندگي با شام1628000رجا320همه روزه20:2507:35
تهرانمشهد926زندگي با عصرانه1432500رجا320همه روزه20:2507:35
تهرانمشهد926چهارتخته ویژه نور1300000نورالرضا366همه روزه22:0508:55
تهرانمشهد926چهار تخته vip نور1659000نورالرضا366همه روزه22:0508:55
تهرانمشهد926غزال بنیاد1230500بن ریل340همه روزه22:2009:10
تهرانمشهد926غزال بنياد(vip)1455500بن ريل340همه روزه22:2009:10
تهرانمشهد926شش تخته کویر806500جوپار332یکروز در میان22:4009:30
تهرانمشهد926درجه یک اتوبوسی ماهان734500جوپار332یکروز در میان22:4009:30
تهرانمشهد926لوکس چهار تخته غدیر1152500ریل ترابر سبا348همه روزه23:2010:10
تهرانمشهد926چهار تخته vip غدیر1585500ریل ترابر سبا348همه روزه23:2010:10
تهرانمشهد926چهار تخته سیمرغ1142500رجا336همه روزه23:4010:25
تهرانخواف870شش تخته پارسی717000رجا356چهار روز یک بار13:1503:05
تهرانخواف870چهار تخته پلور سبز943500رجا356چهار روز یک بار13:1503:05
تهرانطبس1323لوكس شش تخته پارسي750500رجا358چهار روز یک بار13:1505:30
تهرانطبس1323چهار تخته پلور سبز1048500رجا358چهار روز یک بار13:1505:30
اصفهانمشهد1484چهار تخته غزال رجا1369000رجا580همه روزه13:4008:40
اصفهانمشهد1484چهار تخته ویژه نور1498000نورالرضا580همه روزه13:4008:40
اصفهانمشهد1484چهار تخته vip نورالرضا1854500نورالرضا580همه روزه13:4008:40
اصفهانمشهد1484لوكس چهار نفري غدير1737000ريل ترابر سبا584همه روزه16:1510:55
اصفهانمشهد1484چهار تخته ویژه نور1498000نورالرضا584همه روزه16:1510:55
اصفهانمشهد1484چهار تخته vip نورالرضا1854500نورالرضا584همه روزه16:1510:55
شيرازمشهد2000چهار تخته پلور سبز1512000رجا586يكروز در ميان15:1516:55
تبريزمشهد1662لوكس چهار تخته توس 1533500رجا480همه روزه13:0012:40
تبريزمشهد1662لوكس چهار تخته اكسپرس1626500رجا480همه روزه13:0012:40
تبريزمشهد1662چهار تخته خليج فارس1277500رجا488همه روزه20:2020:10
تبريزمشهد1662شش تخته ميلاد1085000رجا488همه روزه20:2020:10
اهوازمشهد1742شش تخته لوكس با پذیرایی عصرانه1498000مهتاب سير جم180همه روزه10:3013:05
اهوازمشهد1742شش تخته پارسی1498000رجا188همه روزه16:3019:40
اهوازمشهد1742چهار تخته پلور سبز1941000رجا188همه روزه16:3019:40
زنجانمشهد1241پنج ستاره ویژه فدک2483000ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:3008:15
زنجانمشهد1241پنج ستاره بیزنس فدک1968000ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:3008:15
زنجانمشهد1241پنج ستاره اکونومی فدک1775000ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:3008:15
زنجانمشهد1241پنج ستاره اکونومی و هتل 3 ستاره سیمرغ3607500ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:3008:15
زنجانمشهد1241پنج ستاره با عصرانه و هتل 3 ستاره ملیسا2862000ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:3008:15
زنجانمشهد1241غزال بنیاد1649500بن ریل 490همه روزه16:3008:15
زنجانمشهد1241چهار تخته اکسپرس1171500رجا482همه روزه20:0011:40
قزوينمشهد1070درجه يك شش تخته ميلاد921000رجا484يكروز در ميان21:4011:15
قزوينمشهد1070درجه يك چهار تخته خليج فارس973000رجا484يكروز در ميان21:4011:15
كرجمشهد967چهار تخته پلور سبز1137500رجا486همه روزه15:5003:55
كرجمشهد967شش تخته پارسي851500رجا486همه روزه15:5003:55
كرجمشهد967چهار تخته ویژه نور1361500نورالرضا496يكروز در ميان22:5511:15
كاشانمشهد1213چهار تخته پلور سبز1124500رجا582يكروز در ميان12:3503:00
كاشانمشهد1213شش تخته پارسی915000رجا582يكروز در ميان12:3503:00
قممشهد1106شش نفره923000بن ریل184یکروز در میان13:0502:15
قممشهد1106پنج ستاره ويژه فدك 2341500ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2507:15
قممشهد1106پنج ستاره بيزنس فدك 1862000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2507:15
قممشهد1106پنج ستاره اكونومي فدك1666500ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2507:15
قممشهد1106پنج ستاره فدك با عصرانه1432000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2507:15
قممشهد11065ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره ملیسا2762000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2507:15
قممشهد11065ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره سیمرغ فیروزه3512500ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2507:15
قممشهد11065ستاره اکونومی+ هتل چهار ستاره ایران 3432000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2507:15
قممشهد11065ستاره اکونومی+ هتل قصر بین الملل 4198500ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2507:15
قممشهد1106لوکس چهار تخته توس1209000بن ريل186همه روزه22:5012:20
قممشهد1106چهار تخته اکسپرس1128500بن ريل186همه روزه22:5012:20
اراكمشهد1246شش تخته پارسی944000رجا178همه روزه15:4007:55
ملايرمشهد1353چهار تخته پلور سبز1637000رجا182چهار روز یک بار13:4507:55
يزدمشهد1679غزال ريل سير1268000ريل سير كوثر680یکروز در میان14:3005:30
يزدمشهد1679چهارتخته VIP کوثر1630000ريل سير كوثر680یکروز در میان14:3005:30
كرمانمشهد2031لوكس شش نفري864000جوپار780همه روزه17:5010:45
كرمانمشهد2031غزال بنياد1374500بن ريل780همه روزه17:5010:45
بندرعباسمشهد2409غزال ريل سير1591000ریل سیر کوثر880همه روزه15:0514:10
بندرعباسمشهد2409چهار تخته VIP کوثر1838000ريل سير كوثر880همه روزه15:0514:10
بندرعباسمشهد2409درجه یک خواب تهویه دار1490500ريل سير كوثر880همه روزه15:0514:10
ساريمشهد 1052شش تخته پارسي882500رجا280یکروز در میان14:5506:40
ساريمشهد 1052چهار تخته پلور سبز1157500رجا280یکروز در میان14:5506:40
همدانمشهد1235چهار تخته پلور سبز1416500رجا192یکروز در میان17:2009:50
همدانمشهد1235شش تخته پارسي930000رجا192یکروز در میان17:2009:50
تهراناهواز816شش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه779000مهتاب سیرجم130همه روزه13:0505:18
تهراناهواز816چهار تخته البرز959000رجا118همه روزه15:5006:35
تهراناهواز816لوکس چهار تخته نگین954000ريل ترابر سبا132همه روزه18:0509:40
تهرانخرمشهر937شش تخته لوکس مهتاب878000مهتاب سیرجم130همه روزه13:0507:25
تهرانتبريز736شش نفره486000رعد430همه روزه20:1508:45
تهرانتبريز736درجه یک سهند675000رعد430همه روزه20:1508:45
تهرانتبريز736چهار تخته خلیج فارس581000رجا432همه روزه21:1009:55
تهرانتبريز736درجه یک شش تخته تبدیلی 455500رجا432همه روزه21:1009:55
تهرانتبريز736شش تخته میلاد476000رجا432همه روزه21:1009:55
تهرانمراغه607چهار تخته خليج فارس558000رجا422یکروز در میان22:2508:30
تهرانمراغه607شش تخته زاگرس320500رجا422یکروز در میان22:2508:30
تهرانمیانه439اتوبوسی نگین286000ریل ترابر سبا450همه روزه06:0511:55
تهرانمیانه439اتوبوسی نگین286000ریل ترابر سبا452همه روزه16:0022:05
تهرانزنجان315ارم205500رجا462همه روزه07:5512:10
تهرانشيراز1074چهار تخته البرز880500رجا526یکروز در میان16:1007:05
تهرانشيراز1074چهار تخته پلور سبز991000رجا524همه روزه16:4508:10
تهرانشيراز1074نور1164000نورالرضا524همه روزه16:4508:10
تهراناصفهان548چهار تخته خلیج فارس435000رجا520یکروز در میان22:4006:35
تهراناصفهان548شش تخته میلاد418500رجا520یکروز در میان22:4006:35
تهرانيزد753پرديس تندرو527000رجا626همه روزه06:0012:10
تهرانيزد753پرديس تندرو527000رجا624همه روزه15:3522:05
تهرانیزد753لوکس 4نفری غدیر843500ریل ترابر سبا620همه روزه19:3503:30
تهرانيزد753اتوبوسي نگين387500ريل ترابر سبا620همه روزه19:3503:30
تهرانيزد753شش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه540500مهتاب سير جم620همه روزه19:3503:30
تهرانكرمان 1105غزال بنیاد1424500بن ریل722یکروز در میان17:1507:10
تهرانكرمان 1105لوكس شش نفري821000جوپار720همه روزه18:4008:55
تهرانزاهدان1658لوکس البرز برنا1350500رجا724همه روزه11:2508:55
تهرانزاهدان1658لوكس شش نفري1033000جوپار724همه روزه11:2508:55
اصفهانبندرعباس935چهار تخته البرز987500رجا532یکروز در میان14:1506:05
تهرانبندرعباس1483لوكس شش نفري949500جوپار820همه روزه12:2007:55
تهرانبندرعباس1483غزال بنياد1237500بن ريل822همه روزه13:0508:25
تهرانبندرعباس1483غزال بنياد(vip)1545000بن ريل822همه روزه13:0508:25
تهرانبندرعباس1483چهار تخته غزال1361500رجا822همه روزه13:0508:25
تهرانساري 354اتوبوسی114500رجا218همه روزه06:0013:25
تهرانساري 354شش تخته نسیم277000رجا218همه روزه06:0013:25
تهرانگرگان497لوكس چهار نفری البرز518500رجا222یکروز در میان19:4506:45
تهرانگرگان497لوكس چهار نفري البرز518500رجا220یکروز در میان22:3509:10
تهرانگرگان497شش تخته نسیم385500رجا220یکروز در میان22:3509:10
مشهدتهران926چهار تخته پلور سبز1202000رجا371یکروز در میان00:1511:30
مشهدتهران926شش تخته پارسی873000رجا371یکروز در میان00:1511:30
مشهدتهران926چهار تخته لوکس سپهر1236500رجا369یکروز در میان00:1511:30
مشهدتهران926صبا اتوبوسي585000رجا319همه روزه01:4012:40
مشهدتهران926پردیس سالنی1150000رجا373همه روزه05:5013:40
مشهدتهران926پردیس سالنی1150000رجا375همه روزه06:0513:55
مشهدتهران926صبا اتوبوسی دو طبقه677500رجا381همه روزه06:4019:20
مشهدتهران926پردیس سالنی1150000رجا377همه روزه12:0020:10
مشهدتهران926پرستو1228500بن ریل355همه روزه13:1000:25
مشهدتهران926شش تخته کویر806500جوپار331همه روزه15:0002:00
مشهدتهران926درجه یک اتوبوسی ماهان734500جوپار331همه روزه15:0002:00
مشهدتهران926شش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه878000مهتاب سیرجم351همه روزه15:4002:45
مشهدتهران926درجه یک چهار تخته سروش1246000بن ریل317همه روزه16:3503:35
مشهدتهران926غزال بنیاد1230500بن ریل341همه روزه17:1504:20
مشهدتهران926غزال بنياد(vip)1455500بن ريل341همه روزه17:1504:20
مشهدتهران926چهارتخته ویژه نور1300000نورالرضا367همه روزه17:5504:55
12
مبداشماره قطارمالكمقصد