مبدا مقصد مسافتنوع قطارقیمت بلیت مالکشماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد950پرديس (تندرو)رجا372همه روزه06:2513:50
مشهدتهران950پرديس (تندرو)رجا373همه روزه05:5513:25
تهرانمشهد950پرديس (تندرو)رجا374همه روزه06:4014:10
مشهدتهران950پرديس (تندرو)رجا375همه روزه06:1013:40
تهرانمشهد950پرديس (تندرو)رجا376همه روزه12:0519:55
مشهدتهران950پرديس (تندرو)رجا377همه روزه11:3019:20
تهرانمشهد9504تخته درجه یک (پلور)بنیاد370يکروز در ميان19:3204:50
مشهدتهران9504تخته درجه یک (پلور)بنیاد371يکروز در ميان18:2203:55
تهرانمشهد950اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا)رجا380همه روزه06:5516:20
مشهدتهران950اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا)رجا381همه روزه06:2516:10
شاهرودمشهد5006تخته درجه يك (پارسي)مهتاب سير جم326همه روزه12:2518:15
مشهدشاهرود5006تخته درجه يك (پارسي)مهتاب سير جم327همه روزه22:1503:50
تهرانسمنان250اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا)رجا952همه روزه17:4020:20
سمنانتهران250اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا)رجا953همه روزه06:3509:10
تهرانمشهد950اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا318همه روزه07:3519:40
مشهدتهران950اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا319همه روزه07:2018:55
تهرانمشهد9504 تخته درجه يك(غدير/زندگی)ریل ترابر سبا-رجا320همه روزه21:1806:55
مشهدتهران9504 تخته درجه يك(غدير/زندگی)ریل ترابر سبا-رجا321همه روزه18:5404:30
سمنانمشهد700اتوبوسي نگينريل ترابر سبا324همه روزه06:1013:35
مشهدسمنان700اتوبوسي نگينريل ترابر سبا325همه روزه16:0623:45
تهرانخواف11006 تخته درجه يك (ميلاد)رجا356يکروز در ميان12:2002:15
خوافتهران11006 تخته درجه يك (ميلاد)رجا357يکروز در ميان17:2507:05
تهرانطبس13006 تخته درجه يك (ميلاد)رجا358يکروز در ميان12:2504:25
طبستهران13006 تخته درجه يك (ميلاد)رجا359يکروز در ميان15:0007:05
تهرانمشهد9506 تخته درجه يك(پارسي)مهتاب سير جم350همه روزه17:0802:55
مشهدتهران9506 تخته درجه يك(پارسي)مهتاب سير جم351همه روزه15:5101:45
تهرانمشهد9506 تخته درجه يك-4 تخته درجه يك(غزال)ريل سير كوثر352همه روزه16:3602:15
مشهدتهران9506 تخته درجه يك-4 تخته درجه يك(غزال)ريل سير كوثر353همه روزه19:1004:55
تهرانمشهد95040 نفره فدكريل پرداز نوآفرين322همه روزه21:3407:10
مشهدتهران95040 نفره فدكريل پرداز نوآفرين323همه روزه18:3804:15
تهرانمشهد9506 تخته درجه يك(كوير)جوپار330همه روزه16:5202:35
مشهدتهران9506 تخته درجه يك(كوير)جوپار331همه روزه15:3501:25
تهرانمشهد9504 تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس4نفره اكسپرسرجا334همه روزه13:2500:30
مشهدتهران9504 تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس4نفره اكسپرسرجا335همه روزه23:0010:20
تهرانمشهد9504 تخته درجه يك(غزال)وانيا ريل342همه روزه20:1205:50
مشهدتهران9504 تخته درجه يك(غزال)وانيا ريل343همه روزه17:1203:05
تهرانمشهد9504 تخته درجه يك(سیمرغ)رجا336همه روزه22:1008:55
مشهدتهران9504 تخته درجه يك(سیمرغ)رجا337همه روزه20:5008:05
تهرانمشهد9504 تخته درجه يک (پرستو)سيران332همه روزه18:0303:40
مشهدتهران9505 تخته درجه يک (پرستو)سيران333همه روزه16:4002:30
تهرانمشهد9504 تخته درجه يك(نور)نورالرضا366همه روزه21:0106:40
مشهدتهران9504 تخته درجه يك(نور)نورالرضا367همه روزه17:4403:45
تهرانمشهد9504 تخته درجه يك(غزال)بنياد340همه روزه20:2806:05
مشهدتهران9504 تخته درجه يك(غزال)بنياد341همه روزه17:2803:25
تهرانمشهد9504 تخته درجه يك (سبز)-سبز ویژهرجا338همه روزه23:1010:20
مشهدتهران9504 تخته درجه يك (سبز)-سبز ویژهرجا339همه روزه21:1508:35
تهرانمشهد95040 نفره فدكريل پرداز نوآفرين346همه روزه18:1903:55
مشهدتهران95040 نفره فدكريل پرداز نوآفرين347همه روزه16:5602:50
ازادورنيشابور-مشهد350اتوبوسي تهويه داررجا970همه روزه05:1009:30
مشهد-نيشابورآزادور350اتوبوسي تهويه داررجا971همه روزه13:1517:20
طبسمشهد550سفيربنياد974يکروز در ميان20:5003:15
مشهدطبس550سفيربنياد975يکروز در ميان23:3006:40
اصفهانمشهد115004 تخته درجه يك(غزال / نور)رجا-نورالرضا580همه روزه14:3008:00
مشهداصفهان115004 تخته درجه يك(غزال / نور)رجا-نورالرضا581همه روزه13:5007:25
اصفهانمشهد215004 تخته درجه يك(غدير/نور)ريل ترابرسبا+نورالرضا584همه روزه12:0005:35
مشهداصفهان215004 تخته درجه يك(غدير/نور)ريل ترابرسبا+نورالرضا585همه روزه13:0007:05
تبريزمشهد117004 تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس4نفره رجا480همه روزه12:2512:25
مشهدتبريز117004 تخته درجه يك(خليج فارس)-لوكس4نفره رجا481همه روزه08:1508:20
تبريزمشهد217004تخته درجه یک (سبز)رجا488یکشنبه ، دوشنبه چهارشنبه پنجشنبه13:4013:15
مشهدتبريز217004تخته درجه یک (سبز)رجا489دوشنبه سه شنبه جمعه شنبه20:1520:45
اهوازمشهد117506 تخته درجه يك(پارسي)مهتاب180همه روزه15:5516:55
مشهداهواز117506 تخته درجه يك(پارسي)مهتاب181همه روزه01:2004:15
اهوازمشهد217506 تخته درجه يك(پارسي)-4 تخته درجه يك پلوررجا188شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه17:1518:40
مشهداهواز217506 تخته درجه يك(پارسي)-4 تخته درجه يك پلوررجا189دوشنبه سه شنبه جمعه شنبه06:4508:15
ملاير- اراک مشهد14004 تخته درجه يك(خليج فارس)-4 تخته درجه يك(پلور)رجا-بنياد182همه روزه11:2004:20
مشهداراك - ملاير14004 تخته درجه يك(خليج فارس)-4 تخته درجه يك(پلور)رجا-بنياد183همه روزه12:0505:00
قممشهد111006 تخته درجه يك (پارسي)-4تخته درجه یک (لوکس)رجا-بنياد184همه روزه12:1000:50
مشهدقم111006 تخته درجه يك (پارسي)-4تخته درجه یک (اکسپرس)رجا-بنياد185همه روزه14:3302:55
قممشهد211006 تخته درجه يك (پارسي)-4تخته درجه یک (اکسپرس/سروش)بنياد-رجا186همه روزه21:0511:10
مشهدقم211006 تخته درجه يك (پارسي)-4تخته درجه یک (اکسپرس/سروش)بنياد-رجا187همه روزه00:1514:05
قممشهد3110040 نفره فدكريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:3506:25
مشهدقم3110040 نفره فدكريل پرداز نوآفرين191همه روزه15:0503:30
زنجانمشهد12506تخته درجه يك (میلاد) +4تخته اكسپرسرجا482همه روزه18:5010:45
مشهدزنجان12506تخته درجه يك (میلاد) +4تخته اكسپرسرجا483همه روزه21:4013:55
قزوينمشهد11004 تخته درجه يك(غزال)-6 تخته تبدیلی+4 تخته درجه يك (خلیج فارس)بنياد- رجا484همه روزه17:4509:50
مشهدقزوين11004 تخته درجه يك(غزال)-6 تخته تبدیلی+4 تخته درجه يك (خلیج فارس)بنياد- رجا485همه روزه22:3514:35
کرجمشهد10004 تخته درجه یک (خلیج فارس)-6 تخته درجه يك پارسيرجا486همه روزه23:1511:35
مشهدكرج10004 تخته درجه یک (خلیج فارس)-6 تخته درجه يك پارسيرجا487همه روزه23:5012:15
کاشانمشهد12504 تخته درجه يك (پلور سبز)رجا582يکروز در ميان12:4001:40
مشهدكاشان12504 تخته درجه يك (پلور سبز)رجا583يکروز در ميان19:3609:00
يزدمشهد10004 تخته درجه يك(غزال)ريل سير کوثر680يکروز در ميان13:4003:15
مشهديزد10004 تخته درجه يك(غزال)ريل سير کوثر681يکروز در ميان19:3509:15
کرمانمشهد11506 تخته درجه يك(پارسي)-4 تخته درجه يك (غزال)جوپار-بنياد780همه روزه13:1004:30
مشهدكرمان11506 تخته درجه يك(پارسي)-4 تخته درجه يك (غزال)جوپار-بنياد781همه روزه12:2504:30
بندرعباسمشهد15004 تخته درجه يك(غزال)ريل سير کوثر880همه روزه18:2514:35
مشهدبندرعباس15004 تخته درجه يك(غزال)ريل سير کوثر881همه روزه15:2011:00
ساريمشهد11006 تخته درجه يك(پارسي)-4 تخته درجه يك(پلور)رجا280يکروز در ميان14:2004:45
مشهدساري11006 تخته درجه يك(پارسي)-4 تخته درجه يك(پلور)رجا281يکروز در ميان18:2009:10
شيرازمشهد1750 4 تخته درجه يك(پلور سبز)رجا586يکروز در ميان13:0012:50
مشهدشيراز1750 4 تخته درجه يك(پلور سبز)رجا587يکروز در ميان10:4011:05
مشهدسرخس1200اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا936همه روزه10:0012:30
سرخسمشهد1200اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا937همه روزه14:4017:10
مشهدسرخس2200اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا938همه روزه18:0520:35
سرخسمشهد2200اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا939همه روزه05:3508:15
تهراناهواز8506 صندلي درجه دو -اتوبوسي-اتوبوسي تهويه داررجا-مهتاب118همه روزه10:5503:05
اهوازتهران8506 صندلي درجه دو -اتوبوسي-اتوبوسي تهويه داررجا-مهتاب119همه روزه12:0003:55
تهرانخرمشهر950لوكس3تخته-6 تخته درجه يك (پارسي)مهتاب130همه روزه14:2508:15
خرمشهرتهران950لوكس3تخته-6 تخته درجه يك (پارسي)مهتاب131همه روزه12:0005:15
تهراناهواز8504 تخته درجه يك(نگين)ريل ترابر سبا132همه روزه16:0007:30
اهوازتهران8504 تخته درجه يك(نگين)ريل ترابر سبا133همه روزه19:4010:45
خرمشهراهواز150اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا910همه روزه06:0007:45
اهوازخرمشهر150اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا911همه روزه18:4020:30
انديمشکاهواز1150اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا928همه روزه05:2508:00
اهوازانديمشک1150اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا929همه روزه11:4014:05
انديمشکاهواز2150اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا980همه روزه15:1017:45
اهوازانديمشک2150اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)رجا981همه روزه19:0021:20
تهرانتبريز17506 تخته درجه يك-4تخته اكسپرس رعدرعدتبريز430همه روزه17:4505:50
تبريزتهران17506 تخته درجه يك-4تخته اكسپرس رعدرعدتبريز431همه روزه18:0006:10
تهرانتبريز27504 تخته درجه يك(خليج فارس)-4 تخته اكسپرسرجا432همه روزه16:1504:50
تبريزتهران27504 تخته درجه يك(خليج فارس)-4 تخته اكسپرسرجا433همه روزه16:4004:40
تهرانمراغه6504 تخته درجه يك(خليج فارس)-6تخته درجه يك زاگرس رجا422همه روزه18:5005:10
مراغهتهران6504 تخته درجه يك(خليج فارس)-6تخته درجه يك زاگرس رجا423همه روزه16:4002:40
تهرانمراغه6506 تخته درجه يكرعدتبريز420همه روزه21:3008:05
مراغهتهران6506 تخته درجه يكرعدتبريز421همه روزه17:3503:30
تهرانزنجان3506صندلي درجه دورجا460همه روزه14:1518:35
زنجانتهران3506صندلي درجه دورجا461همه روزه06:2010:20
تهرانزنجان2350توربوترنهستيا462همه روزه07:0510:45
زنجانتهران2350توربوترنهستيا463همه روزه14:4018:25
تهرانميانه1450اتوبوسيريل ترابر سبا450همه روزه06:0011:55
ميانهتهران1450اتوبوسيريل ترابر سبا451همه روزه14:3020:35
تهرانميانه2450اتوبوسيريل ترابر سبا452همه روزه15:3021:25
ميانهتهران2450اتوبوسيريل ترابر سبا453همه روزه06:3012:15
تهرانميانه34506صندلي درجه دورجا454همه روزه08:5515:10
ميانهتهران34506صندلي درجه دورجا455همه روزه17:4023:45
تهراناصفهان5506تخته اكسپرسريل ترابر سبا520يکروز در ميان22:0004:40
اصفهانتهران5506تخته اكسپرسريل ترابر سبا521يکروز در ميان22:4506:05
تهرانکاشان280پرديس (تندرو)رجا522همه روزه18:4520:55
کاشانتهران280پرديس (تندرو)رجا523همه روزه05:0507:40
کرمانزاهدان4006 تخته درجه يك(پارسی)جوپار726همه روزه16:1022:50
زاهدانکرمان4007 تخته درجه يك(پارسی)جوپار727همه روزه05:4011:45
تهرانشيراز10504 تخته نور-4 تخته درجه يك(پلور سبز)نورالرضا-رجا524همه روزه16:2007:05
شيرازتهران10504 تخته نور-4 تخته درجه يك(پلور سبز)نورالرضا-رجا525همه روزه17:4009:00
تهرانشيراز105040 نفره فدكريل پرداز نوآفرين526يکروز در ميان19:2509:10
شيرازتهران105040 نفره فدكريل پرداز نوآفرين527يکروز در ميان19:2509:35
تهرانيزد650پرديس(تندرو)رجا626همه روزه07:1512:55
يزدتهران650پرديس(تندرو)رجا627همه روزه15:3521:45
تهرانيزد650پرديس(تندرو)رجا624همه روزه17:5000:05
يزدتهران650پرديس(تندرو)رجا625همه روزه06:0511:45
تهرانيزد6504 تخته درجه يك-6 تخته درجه يكريل ترابر سبا620همه روزه21:2004:50
يزدتهران6504 تخته درجه يك-6 تخته درجه يكريل ترابر سبا621همه روزه21:4004:50
تهرانكرمان110006 تخته درجه يك(پارسي) جوپار720همه روزه20:1009:35
كرمانتهران110006 تخته درجه يك(پارسي) جوپار721همه روزه15:0004:10
تهرانكرمان210004 تخته درجه يك (غزال)بنياد722يکروز در ميان19:0008:40
كرمانتهران210004 تخته درجه يك (غزال)بنياد723يکروز در ميان16:2506:15
تهرانزاهدان15506 تخته درجه يك(پارسي)-4 تخته درجه يكجوپار-رجا724همه روزه11:4009:20
زاهدانتهران15506 تخته درجه يك(پارسي)-4 تخته درجه يكجوپار-رجا725همه روزه16:1013:30
تهرانبندرعباس113506 تخته درجه يك(پارسي)جوپار820همه روزه15:3509:45
بندرعباستهران113506 تخته درجه يك(پارسي)جوپار821همه روزه15:4510:05
تهرانبندرعباس213504 تخته درجه يك(غزال)بنياد-رجا822همه روزه13:4006:55
بندرعباستهران213504 تخته درجه يك(غزال)بنياد-رجا823همه روزه13:1007:00
12
مبداشماره قطارمالكمقصد