مبدا مقصد مسافتنوع قطارقیمت بلیت مالکشماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
مبدامقصدمسافتنوع قطارقيمت بليتشركتشماره قطار از مبداروز حركتساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)956000رجا372همه روزه05:3013:00
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)956000رجا374همه روزه05:4513:15
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)956000رجا376همه روزه06:0013:30
تهرانمشهد926پنج ستاره فدك با عصرانه1200000ريل پرداز نوآفرين322همه روزه06:5016:25
تهرانمشهد926پنج ستاره اكونومي فدك 1355000ريل پرداز نوآفرين322همه روزه06:5016:25
تهرانمشهد926پنج ستاره فدك با هتل و عصرانه فدك2100000ريل پرداز نوآفرين322همه روزه06:5016:25
تهرانمشهد926شش تخته كوير680000جوپار330همه روزه07:3017:15
تهرانمشهد926پرستو1034000بن ريل360همه روزه07:5017:30
تهرانمشهد926صبا اتوبوسي480000رجا318همه روزه08:3020:05
تهرانمشهد926پرديس(تندرو)880000رجا378همه روزه11:5020:50
تهرانمشهد926شش تخته مهتاب740000مهتاب سير جم350همه روزه14:2500:10
تهرانمشهد926شش تخته درجه يك ميلاد747500رجا352يكروز در ميان14:4500:25
تهرانمشهد926صبا اتوبوسي دو طبقه473000رجا380همه روزه15:0000:45
تهرانمشهد926لوکس چهار تخته توس914000رجا334همه روزه16:0001:55
تهرانمشهد926لوكس چهار تخته اكسپرس951500رجا334همه روزه16:0001:55
تهرانمشهد926غزال بنياد1036000بن ريل362همه روزه16:4002:10
تهرانمشهد926غزال بنياد(vip)1224500بن ريل362همه روزه16:4002:10
تهرانمشهد926درجه يك شش تخته كوثر705500ريل سير كوثر370همه روزه17:0002:30
تهرانمشهد926غزال ريل سير1003000ريل سير كوثر370همه روزه17:0002:30
تهرانمشهد926چهار تخته سبز938000رجا338همه روزه18:1003:40
تهرانمشهد926"چهار تخته سبز"ويژه1371500رجا338همه روزه18:1003:40
تهرانمشهد926لوكس چهار نفري غدير1124000ريل ترابر سبا348همه روزه18:4504:40
تهرانمشهد 926پرستو1034000بن ريل332همه روزه19:2505:30
تهرانمشهد 926زندگي با شام ويژه1054000رجا320يكروز در ميان20:006:00
تهرانمشهد 926زندگي با شام1324000رجا320يكروز در ميان20:006:00
تهرانمشهد 926زندگي با عصرانه1094000رجا320يكروز در ميان20:006:00
تهرانمشهد 926چهار تخته پلور سبز1004000رجا382يكروز در ميان20:006:00
تهرانمشهد 926چهار تخته لوكس1112000رجا382يكروز در ميان20:006:00
تهرانمشهد 926پنج ستاره ويژه فدك2054000ريل پرداز نوآفرين346همه روزه20:2006:15
تهرانمشهد 926پنج ستاره بيزنس فدك1454000ريل پرداز نوآفرين346همه روزه20:2006:15
تهرانمشهد 926پنج ستاره بيزنس با هتل فدك2654000ريل پرداز نوآفرين346همه روزه20:2006:15
تهرانمشهد 926پنج ستاره ويژه با هتل فدك4554000ريل پرداز نوآفرين346همه روزه20:2006:15
تهرانمشهد 926پنج ستاره با هتل و عصرانه فدك2100000ريل پرداز نوآفرين346همه روزه20:2006:15
تهرانمشهد926نور1094000نورالرضا366همه روزه20:5006:50
تهرانمشهد926نور(vip)1395500نورالرضا366همه روزه20:5006:50
تهرانمشهد926چهار تخته سيمرغ938000رجا336همه روزه21:1007:05
تهرانمشهد926سروش1049000بن ريل384يكروز در ميان21:3007:25
تهرانمشهد926شش تخته كوير680000جوپار390همه روزه22:1007:45
تهرانمشهد926غزال بنياد1036000بن ريل340همه روزه22:3008:05
تهرانمشهد926غزال بنياد(vip)1224500بن ريل340همه روزه22:3008:05
تهرانسمنان228اتوبوسي(صبا)85000رجا952همه روزه15:3018:05
تهرانخواف870شش تخته پارسي639500رجا356يكروز در ميان12:4501:15
تهرانطبس1323لوكس شش تخته پارسي732000رجا358يكروز در ميان12:4503:05
تهرانطبس1323چهار تخته پلور سبز1023500رجا358يكروز در ميان12:4503:05
سمنانمشهد 698اتوبوسي نگين361000ريل ترابر سبا324همه روزه05:2512:50
شاهرودمشهد497شش تخته لوكس مهتاب318000مهتاب سير جم326همه روزه14:5020:25
آزادورمشهد333اتبوسي صبا151000رجا970همه روزه04:4508:50
طبسمشهد586لوكس چهار نفري سفير2865000بن ريل974يكروز در ميان22:2505:15
طبسمشهد586كوپه اي مبله سفير221500بن ريل974يكروز در ميان22:2505:15
طبسمشهد586اتوبوسي درجه يك سفير178000بن ريل974يكروز در ميان22:2505:15
اصفهانمشهد1484چهار تخته غزال1141000رجا580همه روزه14:5008:30
اصفهانمشهد1484نور1261000نورالرضا580همه روزه14:5008:30
اصفهانمشهد1484نور1261000نورالرضا584همه روزه16:4010:00
اصفهانمشهد1484لوكس چهار نفري غدير1320000ريل ترابر سبا584همه روزه16:4010:00
شيرازمشهد2000چهار تخته پلور سبز1160500رجا586يكروز در ميان13:2514:05
تبريزمشهد1662لوكس چهار تخته توس 1279000رجا480همه روزه13:5012:15
تبريزمشهد1662لوكس چهار تخته اكسپرس1357000رجا480همه روزه13:5012:15
تبريزمشهد1662چهار تخته خليج فارس1105000رجا488همه روزه12:1010:50
تبريزمشهد1662شش تخته ميلاد937000رجا488همه روزه12:1010:50
اهوازمشهد1742شش تخته لوكس مهتاب1105000مهتاب سير جم180همه روزه10:3011:40
اهوازمشهد1742شش تخته پارسي1149500رجا188يكروز در ميان15:4516:55
اهوازمشهد1742چهار تخته پلور سبز1490500رجا188يكروز در ميان15:4516:55
زنجانمشهد1241چهارتخته اكسپرس974000رجا482همه روزه20:3511:10
زنجانمشهد1241غزال بنياد1355000بن ريل494يكروز در ميان19:1009:40
قزوينمشهد1070غزال بنياد1206000رجا494يكروز در ميان21:1009:40
قزوينمشهد1070درجه يك شش تخته تبديلي699500رجا484همه روزه21:1009:40
قزوينمشهد1070درجه يك چهار تخته خليج فارس807500رجا484همه روزه21:1009:40
كرجمشهد967شش تخته پارسي595000رجا486همه روزه12:4523:45
كرجمشهد967چهار تخته پلور سبز795000رجا486همه روزه12:4523:45
كرجمشهد967نور1146500نورالرضا496يكروز در ميان20:2007:20
كاشانمشهد1213چهار تخته پلور سبز849000رجا582يكروز در ميان16:0004:50
قممشهد1106لوكس شش تخته پارسي674000رجا184همه روزه12:2501:05
قممشهد1106شش نفره716500بن ريل184همه روزه12:2501:05
قممشهد1106سروش1030000بن ريل184همه روزه12:2501:05
قممشهد1106سروش1030000بن ريل186همه روزه22:0010:30
قممشهد1106جهار تخته اكسپرس938000رجا186همه روزه22:0010:30
قممشهد1106پنج ستاره ويژه فدك 2337000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه15:1003:20
قممشهد1106پنج ستاره بيزنس فدك 170050ريل پرداز نوآفرين190همه روزه15:1003:20
قممشهد1106پنج ستاره فدك با عصرانه 1432000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه15:1003:20
قممشهد1106پنج ستاره با هتل و عصرانه فدك 2311000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه15:1003:20
ملاير-اراكمشهد1353سروش1268000بن ريل182همه روزه10:0002:50
ملاير-اراكمشهد1353چهار تخته پلور سبز1147500رجا182همه روزه10:0002:50
يزدمشهد1679غزال ريل سير1034000ريل سير كوثر680یکروز در میان16:0006:35
كرمانمشهد2031لوكس شش نفري728000جوپار780همه روزه12:1003:55
كرمانمشهد2031غزال بنياد944000بن ريل780همه روزه12:1003:55
بندرعباسمشهد2409غزال ريل سير1306000ريل سير كوثر880همه روزه15:1011:25
بندرعباسمشهد2409درجه يك خواب-تهويه دار999500ريل سير كوثر880همه روزه15:1011:25
ساريمشهد 1052شش تخته پارسي700000رجا280یکروز در میان18:2509:25
ساريمشهد 1052چهار تخته پلور سبز920000رجا280یکروز در میان18:2509:25
تهراناهواز816معمولي صندلي275000رجا118همه روزه11:5503:30
تهراناهواز816دو اتوبوسي220000رجا118همه روزه11:5503:30
تهراناهواز816لوکس چهار تخته نگین813500ریل ترابر سبا132همه روزه16:1507:05
تهراناهواز816شش تخته لوکس مهتاب656000مهتاب سیرجم130همه روزه14:1505:26
تهرانخرمشهر937شش تخته لوکس مهتاب624000مهتاب سیرجم130همه روزه14:1507:15
تهرانانديمشك675شش تخته لوكس مهتاب465500مهتاب سيرجم150یکروز در میان19:3508:45
تهرانتبريز736شش نفره372500رعد430همه روزه18:3507:05
تهرانتبريز736درجه يك سهند516000رعد430همه روزه18:3507:05
تهرانتبريز736چهار تخته خليج فارس495000رجا432همه روزه16:0004:25
تهرانتبريز736شش تخته ميلاد462000رجا432همه روزه16:0004:25
تهرانمراغه607درجه يك شش تخته296500رعد420يكروز در ميان21:4008:00
تهرانمراغه607چهار تخته خليج فارس455000رجا422همه روزه19:5006:50
تهرانمراغه607شش تخته زاگرس268000رجا422همه روزه19:5006:50
تهرانزنجان315معمولی صندلی140000رجا460همه روزه13:4018:05
تهرانميانه439اتوبوسي نگين231000ريل ترابر سبا450همه روزه05:1511:05
تهرانميانه439اتوبوسي نگين231000ريل ترابر سبا452همه روزه15:0020:45
تهرانميانه439معمولي صندلي213500رجا454همه روزه08:0014:10
تهراناصفهان10744تخته خليج فارس385500رجا520یکروز در میان22:5006:00
تهرانشيراز10744تخته پلور سبز779000رجا524همه روزه15:1506:35
تهرانشيراز1074نور889000نورالرضا524همه روزه15:1506:35
تهرانشيراز1074پنج ستاره ويژه فدك2054000ريل پرداز نوآفرين526یکروز در میان18:4508:35
تهرانشيراز1074پنج ستاره بيزنس فدك1454000ريل پرداز نوآفرين526یکروز در میان18:4508:35
تهرانشيراز1074پنج ستاره اكونومي فدك1355000ريل پرداز نوآفرين526یکروز در میان18:4508:35
تهرانشيراز1074پنج ستاره فدك با عصرانه1200000ريل پرداز نوآفرين526یکروز در میان18:4508:35
تهرانيزد753پرديس تندرو429000رجا626همه روزه06:1512:15
تهرانيزد753پرديس تندرو429000رجا624همه روزه17:0023:30
تهرانیزد753لوکس 4نفری غدیر696500ریل ترابر سبا620همه روزه21:4005:20
تهرانيزد753شش تخته مهتاب381500مهتاب سير جم620همه روزه21:4005:20
تهرانكرمان1105لوكس شش نفري584000جوپار720همه روزه20:1010:10
تهرانكرمان 1105غزال بنياد1086500بن ريل722یکروز در میان15:4005:10
تهرانزاهدان1658لوكس شش نفري803000جوپار724همه روزه11:1509:20
تهرانزاهدان1658چهار تخته البرز1022000رجا724همه روزه11:1509:20
تهرانزاهدان1658لوکس 6 نفری730000رجا724همه روزه11:1509:20
تهرانبندرعباس1483لوكس شش نفري737000جوپار820همه روزه14:5008:35
تهرانبندرعباس1483غزال بنياد1038500بن ريل822همه روزه13:0006:30
تهرانبندرعباس1483غزال بنياد(vip)1177500بن ريل822همه روزه13:0006:30
تهرانبندرعباس1483چهار تخته البرز925000رجا824یکروز در میان15:4009:20
تهرانبندرعباس1483چهار تخته مهر البرز925000رجا824یکروز در میان15:4009:20
اصفهانبندرعباس935چهار تخته البرز815500رجا532یکروز در میان13:2003:40
تهرانساري 354معمولي صندلي143000رجا218همه روزه08:1015:20
تهرانساري 354اتوبوسي114000رجا218همه روزه08:1015:20
تهرانگرگان497لوكس شش تخته پارسي324500رجا220همه روزه22:5008:55
تهرانگرگان497لوكس چهار نفري البرز440000رجا222یکروز در میان19:406:00
تهرانگرگان497لوكس شش تخته پارسي324500رجا222یکروز در میان19:406:00
تهرانفيروزكوه203درجه 2 اتوبوسي3500رجا202همه روزه04:3508:15
مشهدتهران926پرديس (تندرو)956000رجا373همه روزه05:0012:30
مشهدتهران926پرديس (تندرو)956000رجا375همه روزه05:1512:45
مشهدتهران926پرديس (تندرو)956000رجا377همه روزه05:3013:00
مشهدتهران926پنج ستاره فدك با عصرانه1200000ريل پرداز نوآفرين323همه روزه20:2506:40
مشهدتهران926پنج ستاره اكونومي فدك 1355000ريل پرداز نوآفرين323همه روزه20:2506:40
مشهدتهران926پنج ستاره فدك با هتل و عصرانه فدك2100000ريل پرداز نوآفرين323همه روزه20:2506:40
مشهدتهران926شش تخته كوير680000جوپار331همه روزه23:2009:15
مشهدتهران926پرستو1034000بن ريل361همه روزه22:4008:35
مشهدتهران926صبا اتوبوسي480000رجا319همه روزه00:4010:40
مشهدتهران926پرديس(تندرو)880000رجا379همه روزه11:2520:40
مشهدتهران926شش تخته مهتاب740000مهتاب سير جم351همه روزه00:2010:25
مشهدتهران926شش تخته درجه يك ميلاد747500رجا353يكروز در ميان13:0023:15
مشهدتهران926صبا اتوبوسي دو طبقه473000رجا381همه روزه08:0519:50
مشهدتهران926لوکس چهار تخته توس914000رجا335همه روزه20:5007:15
مشهدتهران926لوكس چهار تخته اكسپرس951500رجا335همه روزه20:5007:15
12
مبداشماره قطارمالكمقصد