مبدا مقصد مسافتنوع قطارقیمت بلیت مالکشماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
مبدامقصدمسافتنوع قطارقيمت بليتشركتشماره قطار از مبداروز حركتساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)880000رجا372همه روزه06:4014:05
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)880000رجا376همه روزه07:1014:40
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)880000رجا378همه روزه13:0522:55
تهرانسمنان228اتوبوسی صبا85000رجا952همه روزه14:0016:35
تهرانمشهد926غزال بنیاد1036000بن ریل362همه روزه08:1017:05
تهرانمشهد926غزال بنیاد(vip)12245000بن ریل362همه روزه08:1017:05
تهرانمشهد926صبا اتوبوسی520000رجا318همه روزه09:3021:30
تهرانمشهد926پرستو1034000بن ریل360همه روزه13:2523:25
تهرانمشهد926سروش1049000بن ریل360همه روزه13:2523:25
سمنانمشهد698اتوبوسی نگین428000ریل ترابر سبا324همه روزه06:3013:55
شاهرودمشهد 497شش تخته لوکس مهتاب405500مهتاب سیر جم326همه روزه14:3020:05
تهرانخواف793درجه یک6 تخته میلاد665000رجا356فرد تاریخ11:0001:00
تهرانطبس1323چهار تخته خلیج فارس881500رجا358زوج تاریخ11:0002:55
تهرانطبس1323درجه یک6 تخته میلاد675000رجا358زوج تاریخ11:0002:55
تهرانمشهد926لوکس 4 نفره اکسپرس841500رجا334همه روزه14:5500:40
تهرانمشهد926سالنی ویژه صبا692000رجا380همه روزه14:3500:15
تهرانمشهد926صبا اتوبوسی دو طبقه55900رجا380همه روزه14:3500:15
تهرانمشهد926شش تخته لوکس مهتاب740000مهتاب سیر جم350همه روزه15:2501:05
تهرانمشهد926شش تخته کویر680000جوپار330فرد تاریخ16:3002:05
تهرانمشهد926شش تخته کویر680000جوپار330زوج تاریخ18:0503:40
تهرانمشهد926سیمرغ938000رجا336همه روزه17:1002:45
تهرانمشهد 926پنج ستاره ویژه فدک2054000ریل پرداز نوآفرین346فرد تاریخ18:0503:40
تهرانمشهد926پنج ستاره بیزنس فدک1454000ریل پرداز نوآفرین346فرد تاریخ18:0503:40
تهرانمشهد926پنج ستاره اکونومی فدک1355000ریل پرداز نوآفرین346فرد تاریخ18:0503:40
تهرانمشهد926غزال بنیاد1036000بن ریل340همه روزه18:2504:00
تهرانمشهد926غزال بنیاد(vip)1224500بن ریل340همه روزه18:2504:00
تهرانمشهد926لوکس 4 نفري غدير1124000ريل ترابر سبا348همه روزه19:1504:55
تهرانمشهد926غزال وانيا ريل1036000وانياريل342همه روزه19:3505:15
تهرانمشهد926زندگي با شام ويژه1650000رجا320همه روزه20:0006:05
تهرانمشهد926زندگي با شام1452000رجا320همه روزه20:0006:05
تهرانمشهد926نور1094000نورالرضا366همه روزه20:2006:25
تهرانمشهد926چهار تخته سبز938000رجا338همه روزه21:0006:40
تهرانمشهد926چهار تخته سبز ويژه1330000رجا338همه روزه21:0006:40
تهرانمشهد926پنج ستاره ويژه فدك2054000ريل پرداز نوآفرين322هه روزه21:2007:00
تهرانمشهد926پنج ستاره بيزنس فدك1454000ريل پرداز نوآفرين322همه روزه21:2007:00
تهرانمشهد926پنج ستاره اكونومي فدك1355000ريل پرداز نوآفرين322همه روزه21:2007:00
تهرانمشهد926پرستو1034000بن ريل332همه روزه21:4007:15
تهرانمشهد926سروش1049000بن ريل332همه روزه21:4007:15
آزادورمشهد333اتوبوسي صبا151000رجا970همه روزه04:4009:00
طبسمشهد586لوكس 4 نفري سفير286500بن ريل974زوج تاريخ20:2003:05
طبسمشهد586كوپه اي مبله سفير221500بن ريل974زوج تاريخ20:2003:05
طبسمشهد586اتوبوسي درجه يك سفير178000بن ريل974زوج تاريخ20:2003:05
اصفهانمشهد1484نور1261000نورالرضا580همه روزه14:2508:15
اصفهانمشهد1484چهار تخته غزال رجا1141000رجا580همه روزه14:2508:15
اصفهانمشهد1484لوكس4 نفري غدير1205000ريل ترابر سبا584همه روزه13:5007:40
شيرازمشهد2000چهار تخته پلور سبز1261000رجا586فرد تاريخ14:3515:25
تبريزمشهد1662لوكس 4 نفري 1177000رجا480همه روزه12:3012:35
تبريزمشهد1662چهار تخته سبز1248500رجا480همه روزه12:3012:35
تبريزمشهد1662چهار تخته خليج فارس930000رجا488همه روزه09:3509:25
تبريزمشهد1662چهار تخته سبز1140000رجا488همه روزه09:3509:25
نخجوانمشهد1900چهار تخته لوكس1302000رجا492يكشنبه،پنجشنبه12:3019:20
اهوازمشهد1742شش تخته لوكس مهتاب1131500مهتاب سير جم180همه روزه10:1513:10
اهوازمشهد1742شش تخته پارسي1249000رجا188همه روزه15:2017:10
اهوازمشهد1742چهار تخته پلور سبز1621000رجا188همه روزه15:2017:10
زنجانمشهد1241لوكس 4 نفري974000رجا482همه روزه19:1511:00
زنجانمشهد1241درجه يك شش تخته ميلاد848000رجا482همه روزه19:1511:00
قزوينمشهد1070درجه يك6 تخته تبديلي696500رجا484همه روزه20:4510:20
قزوينمشهد1070درجه يك 4 تخته خليج فارس807500رجا484همه روزه20:4510:20
كرجمشهد967شش تخته پارسي705500رجا486همه روزه14:5501:40
كرجمشهد967چهار تخته پلور سبز945500رجا486همه روزه14:5501:40
كرجمشهد967چهار تخته مهر البرز800000رجا490زوج تاريخ23:2011:20
كاشانمشهد1213چهار تخته پلور سبز1011000رجا582فرد تاريخ16:0004:40
قممشهد1106لوكس شش تخته پارسي800000رجا184همه روزه12:5501:25
قممشهد1106شش نفره777500بن ريل184همه روزه12:5501:25
قممشهد1106سروش1119500بن ريل184همه روزه12:5501:25
قممشهد1106شش نفره777500بن ريل186همه روزه22:0511:55
قممشهد1106سروش1119500بن ريل186همه روزه22:0511:55
قممشهد1106لوكس 4 تخته938000رجا186همه روزه22:0511:55
قممشهد1106پنج ستاره ويژه فدك2337000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه14:1002:20
قممشهد1106پنج ستاره بيزنس فدك170050ريل پرداز نوآفرين190همه روزه14:1002:20
قممشهد1106پنج ستاره اكونومي فدك159800ريل پرداز نوآفرين190همه روزه14:1002:20
ملاير-اراكمشهد1353سروش1378000بن ريل182همه روزه10:1003:20
ملاير-اراكمشهد1353چهار تخته پلور سبز1256500رجا182همه روزه10:1003:20
يزدمشهد1679غزال ريل سير1068000ريل سير كوثر680همه روزه15:3505:50
كرمانمشهد2031غزال بنياد1124000بن ريل780همه روزه12:1004:15
كرمانمشهد2031لوكس شش نفري728000جوپار780همه روزه12:1004:15
بندرعباسمشهد2409غزال ريل سير1339000ريل سير كوثر880همه روزه15:5012:15
ساريمشهد 1052شش تخته پارسي759500رجا280زوج تاريخ17:1007:55
ساريمشهد 1052چهار تخته پلور سبز999500رجا280زوج تاريخ17:1007:55
تهراناهواز816معمولي صندلي300000رجا118همه روزه12:0003:45
تهراناهواز816دو اتوبوسي240000رجا118همه روزه12:0003:45
تهراناهواز816شش تخته لوكس مهتاب740000مهتاب سير جم130همه روزه14:0507:25
تهراناهواز816معمولي صندلي32500رجا134يكروز در ميان19:5511:10
تهرانانديمشك675شش تخته لوكس مهتاب553500مهتاب سير جم150زوج تاريخ21:4510:00
تهرانتبريز736شش نفره372500رعد434همه روزه06:5018:40
تهرانتبريز736درجه يك سهند516000رعد434همه روزه06:5018:40
تهرانتبريز736چهار تخته خليج فارس432000رجا432همه روزه16:1504:20
تهرانتبريز736چهار تخته سبز597000رجا432همه روزه16:1504:20
تهرانتبريز736شش نفره441500رعد430همه روزه20:5509:15
تهرانتبريز736درجه يك سهند614000رعد430همه روزه20:5509:15
تهرانمراغه607درجه يك شش تخته296500رعد422همه روزه18:1003:50
تهرانمراغه607چهار تخته خليج فارس475000رجا422همه روزه18:1003:50
تهرانمراغه607شش تخته زاگرس279500رجا422همه روزه18:1003:50
تهرانمراغه607شش تخته زاگرس279500رجا420همه روزه22:4009:10
تهرانمراغه607چهار تخته خليج فارس455000رجا420همه روزه22:4009:10
تهرانزنجان315ارم198000رجا460همه روزه14:0518:10
تهرانزنجان315هستيا سالني 238000هستيا462همه روزه07:5011:45
تهرانميانه439اتوبوسي نگين275000ريل ترابر سبا450همه روزه06:0011:50
تهرانميانه439اتوبوسي نگين275000ريل ترابر سبا452همه روزه15:1020:05
تهراناصفهان1074چهار تخته خليج فارس472500رجا520فرد تاريخ22:2005:10
تهرانشيراز1074چهار تخته پلور سبز926000رجا524زوج تاريخ15:2506:10
تهرانشيراز1074نور1058000نورالرضا524فرد تاريخ15:2506:10
تهرانشيراز1074پنج ستاره ويژه فدك2054000ريل پرداز نوآفرين526زوج تاريخ19:3009:20
تهرانشيراز1074پنج ستاره بيزنس فدك1454000ريل پرداز نوآفرين526زوج تاريخ19:3009:20
تهرانشيراز1074پنج ستاره اكونومي فدك1355000ريل پرداز نوآفرين526زوج تاريخ19:3009:20
تهرانيزد753پرديس تندرو46650رجا626همه روزه05:4011:30
تهرانيزد753پرديس تندرو46650رجا624همه روزه16:5023:10
تهرانيزد753شش تخته مهتاب454500مهتاب سير جم620همه روزه20:3004:15
تهرانكرمان1105لوكس شش نفري692000جوپار720همه روزه17:4507:00
تهرانكرمان 1105غزال بنياد1295000بن ريل722زوج تاريخ18:5508:30
تهرانزاهدان1658لوكس شش نفري871000جوپار724همه روزه11:3009:20
تهرانزاهدان1483چهار تخته البرز1022000رجا724همه روزه11:3009:20
تهرانبندرعباس1483لوكس شش نفري800000جوپار820همه روزه14:4509:20
تهرانبندرعباس1483غزال بنياد1237500بن ريل822همه روزه12:5506:40
تهرانبندرعباس1483غزال رجا1192500رجا822همه روزه12:5506:40
تهرانبندرعباس1483لوكس 6 نفره782000رجا824فرد تاريخ18:5512:25
تهرانبندرعباس1483چهار تخته البرز1101500رجا824فرد تاريخ18:5512:25
اصفهانبندرعباس935لوكس شش نفري686000رجا532فرد تاريخ13:2504:10
اصفهانبندرعباس935چهار تخته البرز885500رجا532فرد تاريخ13:2504:10
تهرانساري 354معمولي صندلي143000رجا218همه روزه07:4014:50
تهرانساري 354درجه 2 اتوبوسي114000رجا218همه روزه07:4014:50
تهرانگرگان497لوكس شش تخته پارسي352500رجا220همه روزه22:4508:55
تهرانگرگان497لوكس 4 نفري البرز47850رجا222زوج تاريخ18:5505:10
تهرانگرگان497لوكس شش تخته پارسي3520500رجا222زوج تاريخ18:5505:10
تهرانفيروزكوه203درجه 2 اتوبوسي3500رجا202همه روزه04:4508:45
مشهدتهران926پرديس (تندرو)880000رجا373همه روزه05:2013:10
مشهدتهران926پرديس (تندرو)880000رجا377همه روزه06:1013:40
مشهدتهران926پرديس (تندرو)880000رجا379همه روزه11:4021:25
مشهدتهران228اتوبوسی صبا85000رجا953همه روزه06:3509:10
مشهدتهران926غزال بنیاد1036000بن ریل363همه روزه22:3008:20
مشهدتهران926غزال بنیاد(vip)12245000بن ریل363همه روزه22:3008:20
مشهدتهران926صبا اتوبوسی520000رجا319همه روزه00:1510:10
مشهدتهران926پرستو1034000بن ریل361همه روزه06:2516:15
مشهدتهران926سروش1049000بن ریل361همه روزه06:2516:15
مشهدسمنان698اتوبوسی نگین428000ریل ترابر سبا325همه روزه18:0501:45
مشهد شاهرود497شش تخته لوکس مهتاب405500مهتاب سیر جم327همه روزه06:4012:15
خوافتهران793درجه یک6 تخته میلاد665000رجا357زوج تاریخ13:2003:00
طبستهران1323چهار تخته خلیج فارس881500رجا359فرد تاریخ10:5502:55
طبستهران1323درجه یک6 تخته میلاد675000رجا359فرد تاریخ10:5502:55
مشهدتهران926لوکس 4 نفره اکسپرس841500رجا335همه روزه23:1009:20
مشهدتهران926سالنی ویژه صبا692000رجا319همه روزه08:3520:20
مشهدتهران926صبا اتوبوسی دو طبقه55900رجا319همه روزه08:3520:20
مشهدتهران926شش تخته لوکس مهتاب740000مهتاب سیر جم351همه روزه00:3510:40
مشهدتهران926شش تخته کویر680000جوپار331زوج تاریخ21:4507:50
مشهدتهران926شش تخته کویر680000جوپار331فرد تاریخ21:0006:55
مشهدتهران926سیمرغ938000رجا337همه روزه19:4005:55
مشهد تهران926پنج ستاره ویژه فدک2054000ریل پرداز نوآفرین347زوج تاریخ21:0006:55
مشهدتهران926پنج ستاره بیزنس فدک1454000ریل پرداز نوآفرین347زوج تاریخ21:0006:55
مشهدتهران926پنج ستاره اکونومی فدک1355000ریل پرداز نوآفرین347زوج تاریخ21:0006:55
12
مبداشماره قطارمالكمقصد